Ordin 304 din Iulie 2023 privind dimensiunea pestilor care pot fi capturati/retinuti

ORDIN nr. 304 din 18 iulie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 31 august 2023
Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură nr. 7.170 din 30.06.2023,
având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Articolul I

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Florin-Ionuț Barbu
București, 18 iulie 2023.
Nr. 304.

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 342/2008)
Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii
din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

1. Avat (Aspius aspius) 30
2. Aterină (Atherina mochon) 7
3. Babușcă (Rutilus rutilus) 15
4. Batcă (Blicca bjioerkna) 15
5. Biban (Perca fluviatilis) 12
6. Crap (Cyprinus carpio) 40
7. Caras (Carassius auratus) 20
8. Caracudă (Carassius carassius) 17
9. Cosac (Abramis sp.) 25
10. Clean (Leuciscus cephalus) 25
11. Coregon (Coregonus sp.) 22
12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45
13. Cambulă (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20
14. Chefal (Mugil sp.) 25
15. Fusar (Aspro streber) 12
16. Gingirică (Clupeonela cultriventris) 7
17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
18. Lin (Tinca tinca) 25
19. Lipan (Thymallus thymallus) 25
20. Morunaș (Vimba vimba) 25
21. Mreană (Barbus barbus) 27
22. Oblete (Alburnus alburnus) 12
23. Plătică (Abramis brama) 25
24. Păstrăv (Salmo sp.) 20
25. Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15
26. Rizeafcă (Alosa caspio) 15
27. Săbiță (Pelecus cultratus) 20
28. Rechin (Squalus acanthias) 90
29. Scobar (Chondostroma nasos) 20
30. Somn (Silurus glanis) 50
31. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22
32. Scrumbie albastră (Alosa maeotica) 23
33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
34. Șalău (Stizostedion sp.) 40
35. Știucă (Esox lucius) 40
36. Șprot (Spratus spratus) 7
37. Văduviță (Leuciscus idus) 30
38. Raci (Astacus sp.) 9
39. Scoică de râu (Unio pictorum) 8
40. Broaște (Rana sp.) 30 g/buc.
41. Cosaș (Ctenopharingodon idella ) 40
42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40
43. Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40
44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5
45. Rapană (Rapana venosa) 5

—–