Statutul asociatiei

Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
Adoptat în Congresul Ordinar din data de 20 iunie 2009

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vânătorilor din România (U.G.V.R.), înfiinţată în anul 1919, recunoscută ca persoană juridică de Legea promulgată prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizată ca Asociaţia Generală a Vânătorilor din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 şi ca Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3.126/1953, instituţionalizată ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior în legătură cu vânătoarea, pescuitul şi regimul armelor, definită expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 şi ale Legii nr. 103/1996, republicată, este menţinută în fiinţă prin efectul înscrierii în registrele speciale ale asociaţiilor şi fundaţiilor şi recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2001.
(2) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, denumită în continuare A.G.V.P.S., este persoană juridică de utilitate publică şi de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, siglă şi drapel proprii; durata funcţionării acesteia este nedeterminată; modelele siglei şi drapelului sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
(4) A.G.V.P.S. este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 2 sub nr. 4 din 31 mai 2000 şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2. – (1) A.G.V.P.S. este constituită din organizaţiile de vânători şi/sau de pescari sportivi constituite pe principiul liberei asocieri şi afiliate la aceasta, pe care le reprezintă în plan intern şi internaţional.
(2) Afilierea organizaţiilor de vânători şi/sau de pescari sportivi la A.G.V.P.S. se face potrivit prezentului statut.
(3) Numărul organizaţiilor care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3. – A.G.V.P.S. este afiliată la Consiliul Internaţional al Vânătorii şi al Protecţiei Vânatului (C.I.C.), la Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.) şi la Federaţia Asociaţiilor de Vânătoare şi Conservare a Faunei Sălbatice din Uniunea Europeană (F.A.C.E.)
Art. 4. – (1) A.G.V.P.S. are următoarele atribuţii:
a) susţine activităţile de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare ale acesteia;
b) reprezintă şi apără interesele organizaţiilor afiliate, ale membrilor şi personalului angajat al acestora în faţa autorităţilor interne şi internaţionale;
c) aprobă afilierea sau, după caz, excluderea organizaţiilor de vânători şi/sau de pescari sportivi legal constituite, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut; înregistrează şi ţine evidenţa acestor organizaţii şi a membrilor vânători ai acestora;
d) armonizează interesele organizaţiilor afiliate şi mediază neînţelegerile dintre acestea;
e) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate;
f) organizează reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, competiţii sportive în profil şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv şi participă la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate;
g) înfiinţează, în condiţiile legii, cluburi, fundaţii şi unităţi economice ori desfăşoară activităţi economice şi agricole cu caracter accesoriu, cuprinse în codul CAEN, 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 şi 9499;
h) editează şi difuzează publicaţii în domeniul cinegetic şi halieutic şi sprijină editarea şi difuzarea unor lucrări de specialitate destinate instruirii candidaţilor şi membrilor organizaţiilor afiliate;
i) formulează iniţiative legislative sau propuneri şi observaţii, în calitate de organizaţie neguvernamentală de utilitate publică interesată de îmbunătăţirea unor acte normative şi instrucţiuni în domeniul specific de activitate;
j) ţine evidenţa câinilor de vânătoare şi eliberează atestate de origine, permisele şi semnele distincte pentru câinii de vânătoare proprietatea organizaţiilor afiliate şi a membrilor acestora;
k) tipăreşte, înseriază şi distribuie carnetele de membru şi permisele de vânătoare pentru organizaţiile afiliate;
l) sprijină activitatea de pregătire şi de promovare a noilor membri ai organizaţiilor afiliate, prin elaborarea şi punerea la dispoziţie a materialelor bibliografice necesare şi prin participarea la examinare; coordonează activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului propriu şi al organizaţiilor afiliate;
m) susţine activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului, organizate de asociaţiile membre;
n) monitorizează respectarea legii şi a statutului propriu de către organizaţiile afiliate;
o) promovează imaginea activităţii cinegetice şi halieutice din România, la nivel naţional şi internaţional;
p) sprijină şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică specifice faunei de interes cinegetic şi piscicol;
r) alte atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementările în domeniu.
(2) Atribuţiile A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, în funcţie de necesităţi, de către Consiliul A.G.V.P.S., urmând să fie supuse ratificării primului congres.

CAPITOLUL II Structura A.G.V.P.S.
Art. 5. – A.G.V.P.S. este forul de reprezentare a organizaţiilor membre, compuse din vânători şi/sau pescari sportivi, care sunt legal constituite şi afiliate la aceasta potrivit prezentului statut.
Art. 6. – Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) congresul, cu atribuţii de adunare generală;
b) consiliul, cu atribuţii de consiliu director;
c) comisia de cenzori.
Art. 7. – (1) Congresul este organul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegaţii aleşi de adunările generale ale organizaţiilor afiliate în acest scop, potrivit normei de reprezentare, pentru o perioadă de 5 ani.
(2) Norma de reprezentare este de un delegat la 300 de vânători şi, respectiv, de un delegat la 1500 de pescari sportivi, cu drept de vot şi cu o vechime mai mare de 5 ani într-o asociaţie afiliată.
(3) Organizaţiile afiliate care nu îndeplinesc condiţiile normelor de reprezentare se pot grupa, pentru a desemna prin consens un reprezentant al acestora, cu drept de vot, potrivit normei de reprezentare.
(4) Organizaţiile afiliate care nu îndeplinesc condiţiile normei de reprezentare şi nu se grupează pentru a-şi desemna un delegat cu drept de vot pot fi reprezentate în congres de către un delegat în calitate de invitat.
(5) Calitatea de delegat la congres se pierde prin deces, renunţare în scris, revocare sau prin pierderea calităţii de membru vânător şi/sau de pescar sportiv.
(6) Înlocuirea delegaţilor la congres se face de adunarea generală a organizaţiei afiliate al cărei delegat a pierdut calitatea, respectându-se principiul reprezentativităţii.
Art. 8. – (1) Congresul se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către consiliu, preşedinte, director general sau la cererea unor organizaţii afiliate care însumează cel puţin o treime din numărul membrilor vânători şi pescari sportivi înscrişi în evidenţele tuturor organizaţiilor afiliate, adresată Consiliului A.G.V.P.S.
(2) O dată la 5 ani, după desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la organizaţiile afiliate, congresul alege preşedintele, 3 vicepreşedinţi şi 16 membri ai consiliului, precum şi comisia de cenzori.
(3) În situaţii de excepţie, Congresul poate prelungi mandatul membrilor Consiliului A.G.V.P.S. pentru o perioadă de până la un an.
Art. 9. – Congresul are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă anual, raportul de activitate al consiliului, bilanţul contabil, raportul comisiei de cenzori, programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli; la încetarea mandatului membrilor Consiliului, se pronunţă asupra gestiunii pe perioada îndeplinirii mandatului;
b) dezbate şi stabileşte strategia A.G.V.P.S.;
c) alege preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii consiliului şi aprobă, când este cazul, angajarea directorului general;
d) alege comisia de cenzori;
e) modifică Statutul A.G.V.P.S. şi Statutul-cadru al organizaţiilor afiliate, prevăzut în anexa nr. 3;
f) hotărăşte cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizaţii şi organisme internaţionale de profil;
g) alege reprezentanţii A.G.V.P.S. în organismele interne şi internaţionale din care asociaţia face parte;
h) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de excludere şi de respingere a cererii de afiliere;
i) aprobă Regulamentul privind dobândirea carnetului de membru al unei organizaţii afiliate;
j) aprobă Normele unitare de desfăşurare a adunărilor generale de alegeri la nivelul organizaţiilor afiliate;
k) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului luate în situaţii deosebite, care sunt în competenţa sa;
l) acordă titlul de “Membru de onoare al A.G.V.P.S.”, potrivit criteriilor adoptate în acest sens;
m) stabileşte condiţiile de reciprocitate, privind practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv, între membrii asociaţiilor afiliate;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii.
Art. 10. – (1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. în intervalul dintre şedinţele congresului şi este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi director general ca membri de drept şi un număr de 16 membri, toţi cu o vechime mai mare de 10 ani într-o organizaţie afiliată, desemnaţi pe grupe de judeţe.
(2) La lucrările consiliului pot participa cu drept de vot şi foştii preşedinţi ai A.G.V.P.S., în calitate de preşedinte de onoare, dacă îşi păstrează calitatea de membru al unei organizaţii afiliate.
Art. 11. – Consiliul se reuneşte în şedinţe ordinare o dată pe trimestru şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a directorului general sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia.
Art. 12. – Consiliul are următoarele atribuţii:
a) duce la îndeplinire hotărârile congresului;
b) prezintă în congres raportul de activitate şi execuţia bugetară pe perioada anterioară;
c) propune programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedinţilor A.G.V.P.S. şi a membrilor săi;
e) hotărăşte cu privire la afilierea organizaţiilor noi sau la excluderea organizaţiilor afiliate, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut;
f) avizează propunerile de angajare şi desfacere a contractului de muncă pentru directorii asociaţiilor afiliate potrivit criteriilor adoptate;
g) propune angajarea directorului general şi aprobă criteriile de angajare ale personalului A.G.V.P.S. şi asociaţiilor afiliate;
h) arbitrează divergenţele dintre organizaţiile afiliate, în scopul armonizării intereselor acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară şi contractul colectiv de muncă;
j) hotărăşte nivelul salarizării şi premierea ori sancţionarea directorului general, după caz;
k) aprobă componenţa corpului de arbitri, pe domenii de activitate competiţională;
l) aprobă modelul uniformelor, semnele distinctive ale funcţiilor şi Regulamentul privind portul uniformelor pentru personalul A.G.V.P.S. şi al organizaţiilor afiliate;
m) aprobă propunerile de înfiinţare a unor fundaţii şi unităţi economice proprii, în vederea obţinerii surselor de finanţare necesare realizării scopului A.G.V.P.S.;
n) aprobă componenţa delegaţiilor care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile internaţionale;
o) coordonează relaţiile A.G.V.P.S. în plan internaţional şi stabileşte cadrul colaborării organizaţiilor afiliate cu organizaţii cu preocupări similare din străinătate;
p) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, a obiectelor de inventar care aparţin A.G.V.P.S., cu avizul comisiei de cenzori;
r) acordă recompense şi premii, diplome şi medalii de merit;
s) în mod excepţional şi numai motivat, poate lua hotărârile prevăzute la art. 9 lit. e, f, g, h, i, j, l, m şi art. 13 lit. e, ce ţin de competenţa congresului, pe care le supune ratificării acestuia la prima reuniune;
t) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 13. – Preşedintele A.G.V.P.S. are următoarele atribuţii:
a) prezidează reuniunile congresului;
b) prezidează reuniunile consiliului la care se discută proiectele strategiei A.G.V.P.S., rapoartele anuale de activitate, execuţia bugetară, programul de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) prezidează şi alte reuniuni ale consiliului la care ia parte;
d) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor congresului.
e) încheie, modifică şi desface contractul individual de muncă al directorului general, la propunerea Consiliului, cu aprobarea Congresului;
Art. 14. – Directorul general al A.G.V.P.S. are următoarele atribuţii:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor congresului şi consiliului;
b) reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile afiliate, precum şi cu organizaţii, organisme şi instituţii din ţară şi din străinătate;
c) propune consiliului componenţa delegaţiilor care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organismele internaţionale la care este afiliată;
d) consiliază conducerile organizaţiilor afiliate şi le susţine interesele legitime;
e) exprimă punctul de vedere legitim al organizaţiilor afiliate în relaţia cu autorităţile publice centrale, dacă preşedintele sau consiliul nu hotărăsc altfel;
f) administrează patrimoniul A.G.V.P.S. şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
g) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte, după aprobare, realizarea acestora;
h) propune organigrama, statul de funcţii şi grila de salarizare pentru angajaţii A.G.V.P.S.;
i) întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului de ordine interioară ale A.G.V.P.S.;
j) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.; aplică sancţiunile disciplinare prevăzute în Codul Muncii;
k) coordonează activitatea personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.;
l) premiază personalul angajat şi membrii organizaţiilor afiliate pentru activităţi desfăşurate în sprijinul A.G.V.P.S. şi al organizaţiilor afiliate;
m) ia, în situaţii de urgenţă, decizii care ţin de competenţa consiliului şi a preşedintelui, pe care le aduce în cel mai scurt timp la cunoştinţă acestora;
n) decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului statut.
Art. 15. – (1) Pe lângă consiliu pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) comisia de tir vânătoresc;
b) comisia de chinologie vânătorească;
c) comisia de pescuit sportiv;
d) comisia juridică;
e) comisia economică;
f) comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2) Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecărei comisii este asigurat de un angajat al A.G.V.P.S., cu atribuţii în domeniu.
Art. 16. – (1) Comisia de cenzori este compusă din 3 membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie expert contabil; comisia îşi alege preşedintele, care trebuie să fie expert contabil.
(2) Funcţia de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie în consiliu şi cu orice funcţie salarizată în cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atribuţiile şi răspunderile cenzorului sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare.
(4) Concluziile verificărilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub formă de raport congresului şi sub formă de informări consiliului, preşedintelui şi preşedintelui executiv, care stabilesc măsuri în consecinţă.
(5) Membrii comisiei de cenzori sunt retribuiţi pentru activitatea depusă cu o indemnizaţie fixă stabilită de congres.
(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi înlocuiţi operativ prin hotărâre a consiliului, care urmează să fie ratificată la primul congres.

CAPITOLUL III Organizaţiile membre. Drepturi şi obligaţii
Art. 17. – (1) Sunt membre ale A.G.V.P.S. organizaţiile vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi legal constituite şi afiliate la aceasta până la data adoptării prezentului statut.
(2) Pot deveni membre ale A.G.V.P.S. organizaţiile vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi care solicită afilierea şi îndeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevăzute în prezentul statut.
Art. 18. – Organizaţiile afiliate au următoarele drepturi:
a) să fie reprezentate de către A.G.V.P.S. la nivel naţional şi în organismele internaţionale de profil pentru promovarea şi protejarea intereselor comune;
b) să fie reprezentate şi să participe cu drept de vot, prin delegaţii aleşi potrivit normelor de reprezentare, la congres şi în consiliu, condiţionat de achitarea integrală a obligaţiilor statutare către A.G.V.P.S., aferente anului calendaristic anterior;
c) să elibereze membrilor acestora, carnete de membru cu sigla A.G.V.P.S. din România;
d) să beneficieze, pentru membrii acestora, de reciprocitate în relaţiile cu celelalte asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., în condiţiile stabilite de Congres;
e) să participe la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi cenzorilor A.G.V.P.S., precum şi a 16 membri ai consiliului dintre candidaţii desemnaţi pe grupe de judeţe;
f) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.G.V.P.S.;
g) să ia parte, prin echipe sau concurenţi individuali, la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
h) să beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare în caz de accidente de vânătoare pentru fiecare membru vânător;
i) să primească din partea A.G.V.P.S. consultanţă de specialitate tehnică, economică şi juridică în soluţionarea problemelor proprii;
j) să propună şi să beneficieze, pentru membrii lor, de acordarea titlului de membru de onoare al A.G.V.P.S.;
k) să primească orice fel de informaţii din banca de date ale A.G.V.P.S.
Art. 19. – Organizaţiile afiliate au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte Statutul A.G.V.P.S. şi să funcţioneze potrivit statutului propriu, elaborat în baza statutului-cadru;
b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea şi promovarea intereselor comune;
c) să participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor A.G.V.P.S.;
d) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor A.G.V.P.S. şi ale organizaţiilor afiliate;
e) să achite către A.G.V.P.S., la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia;
f) să convoace anual, adunări generale ordinare şi o dată la 5 ani, premergător congresului, adunări generale de alegeri;
g) să invite la fiecare adunare generală un reprezentant al Consiliului AGVPS, desemnat de directorul general dintre membrii acestuia;
h) să se supună verificării A.G.V.P.S. în privinţa respectării legilor specifice şi a statutului;
i) să transmită, după întocmire, balanţa analitică la 31 decembrie, periodic datele statistice necesare băncii de date constituite la nivelul A.G.V.P.S.;
j) să promoveze o imagine corectă în legătură cu activitatea de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv;
k) să asigure o instruire corespunzătoare a membrilor vânători şi/sau pescari sportivi, precum şi a angajaţilor proprii;
l) să achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista “Vânătorul şi Pescarul Român” corespunzător procentului de 20% din numărul membrilor vânători ai asociaţiei;
m) să nu înscrie şi să ia măsuri de excludere din asociaţie a membrilor excluşi din alte organizaţii afiliate la A.G.V.P.S., a celor înscrişi în organizaţii neafiliate sau a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfăşurată, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. şi celorlalte organizaţii afiliate;
n) să prezinte la A.G.V.P.S. în termen de 60 de zile, pentru anulare, carnetele de membru puse la dispoziţia acestor asociaţii, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.G.V.P.S.; în caz contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule într-un ziar de largă circulaţie;
o) să nu permită practicarea vânătorii şi/sau pescuitului recreativ-sportiv pe fondurile atribuite în gestiune, de către vânătorii şi pescarii sportivi care nu sunt înscrişi în asociaţie sau în asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., decât în condiţiile achitării tarifelor minime stabilite pentru vânătorii şi pescarii sportivi străini;
p) să nu permită practicarea vânătorii şi/sau pescuitului sportiv, pe fondurile atribuite în gestiune, de către membrii altor asociaţii afiliate dacă nu au cotizaţia achitată la zi;
r) să transmită la A.G.V.P.S. un exemplar din fiecare act adiţional de modificare şi completare a statutului sau actului de constituire, împreună cu hotărârea judecătorească care a aprobat înscrierea de menţiuni.
Art. 20. – Organizaţiile afiliate care încalcă repetat prevederile legii, ale prezentului statut, ale propriului statut, hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. ori care prin activitatea lor sau a membrilor acestora aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. şi/sau celorlalte organizaţii afiliate vor fi sancţionate cu excluderea din A.G.V.P.S., după o atenţionare prealabilă.
Art. 21. – (1) Hotărârea de excludere a organizaţiei afiliate va fi luată de consiliu, organizaţia exclusă având drept de contestaţie la congres, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de excludere.
(2) Pe perioada de la depunerea contestaţiei până la soluţionarea acesteia de către primul congres, hotărârea de excludere se suspendă, iar organizaţia în cauză va fi monitorizată de consiliu, având toate obligaţiile unei asociaţii afiliate.

CAPITOLUL IV Criterii de afiliere şi de excludere
Art. 22. – Organizaţiile vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi legal constituite se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) solicită în scris afilierea la A.G.V.P.S.;
b) anexează la cererea de afiliere hotărârea adunării generale în acest sens;
c) anexează la cererea de afiliere statutul asociaţiei adaptat prevederilor statutului-cadru;
d) anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, licenţa de funcţionare şi tabelul nominal cu membrii înscrişi pe bază de cerere făcută în nume propriu;
e) fac dovada existenţei sediului propriu pentru folosinţă exclusivă şi a dotărilor minime necesare acordării licenţei de funcţionare;
f) au întocmite organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
g) au angajat sau, după caz, angajează, în termen de 30 de zile de la dobândirea în gestiune a cel puţin unui fond cinegetic sau de pescuit, personalul necesar care să îndeplinească cumulativ criteriile stabilite de congres în acest sens;
h) nu au în evidenţe membri înscrişi în organizaţii neafiliate ori vânători sau pescari sportivi excluşi din alte organizaţii afiliate, cu excepţia celor care şi-au redobândit această calitate potrivit legii şi propriului statut.
Art. 23. – Organizaţiile afiliate la A.G.V.P.S. vor fi excluse dacă:
a) îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridică;
b) îşi modifică statutul în contradicţie cu prevederile statutului-cadru;
c) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere ori nu respectă criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu;
d) pierd dreptul de gestionare a tuturor fondurilor cinegetice şi/sau de pescuit pe o perioadă mai mare de 3 luni;
e) nu achită trimestrial, corespunzător cotizaţiilor încasate de la membrii lor, contribuţia la bugetul A.G.V.P.S.; în acest caz, sumele restante datorate vor fi recuperate pe cale judecătorească;
f) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu şi hotărârilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
g) înscriu în evidenţă membri ai unor organizaţii neafiliate sau excluşi din cadrul altor organizaţii afiliate ori menţin în evidenţă, după atenţionare, astfel de membri;
h) menţin în evidenţă membri care aduc prejudicii intereselor şi imaginii A.G.V.P.S. prin săvârşirea de abateri grave de la lege şi statut.

CAPITOLUL V Patrimoniul A.G.V.P.S.
Art. 24. – (1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu şi privat format din
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constând în:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante;
c) drepturi şi obligaţii patrimoniale.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidenţiate în bilanţurile contabile anuale sunt proprietate privată indivizibilă.
Art. 25. – Mijloacele fixe şi mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizează din:
a) cota anuală de participare a organizaţiilor afiliate la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., este egală, începând cu anul fiscal 2010, cu contravaloarea a 2,2% din valoarea cotizaţiilor anuale de membru încasate; pentru anul fiscal 2009 rămân valabile prevederile art. 25, lit. a) din Statutul A.G.V.P.S. publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 18.08.2005;
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 26. – (1) Cota de participare a organizaţiilor afiliate la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S. se virează trimestrial, corespunzător cotizaţiilor anuale de membru încasate.
(2) Neachitarea cotei de participare prevăzute la alin. (1) în termen conduce la reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei.
Art. 27. – (1) Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi valorificate către terţi sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi în condiţiile stabilite de consiliu.
(2) Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din A.G.V.P.S., organizaţiile afiliate nu au dreptul să pretindă restituirea vreunei părţi din patrimoniul A.G.V.P.S.
(3) În cazul dizolvării AGVPS, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise, prin hotărârea Congresului, către o asociaţie, uniune sau federaţie cu scop identic sau asemănător.
CAPITOLUL VI Dispoziţii finale
Art. 28. – (1) Congresul şi consiliul sunt statuar întrunite în prezenţa majorităţii delegaţilor şi, respectiv, a membrilor; sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreşedinţi sau de directorul general; hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii delegaţilor/membrilor prezenţi; în situaţii expres cerute de majoritatea delegaţilor/membrilor prezenţi, votul poate fi secret.
(2) În mod excepţional şi convingător motivat, votul membrilor consiliului se poate solicita şi se poate exercita şi prin corespondenţă.
(3) Mandatul de delegat la Congres şi de consilier este personal şi netransmisibil.
Art. 29. – (1) Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi depuse candidaturi scrise, la Consiliul A.G.V.P.S. sau la Secretariatul Congresului, respectându-se condiţiile impuse de statut.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (1), alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţi se vor desfăşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie.
(3) În cazurile în care funcţiile de preşedinte ori de vicepreşedinte devin vacante din orice motive, atribuţiile vor fi delegate temporar de către consiliu, până la primul congres, unora dintre membrii săi.
(4) În situaţia candidaţilor pentru Consiliu care vor reprezenta asociaţiile afiliate din diferite judeţe, aceştia vor fi desemnaţi de reprezentanţii judeţelor respective şi validaţi de Congres.
(5) Locurile devenite vacante în consiliu, altele decât cele de drept, se completează pe principiul reprezentativităţii, la propunerea asociaţiilor din grupele de judeţe pe care le reprezintă.
Art. 30. – Membrii consiliului, alţii decât cei aleşi prin vot secret, care lipsesc nemotivat de la mai mult de două şedinţe consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în decursul unui an calendaristic îşi pierd calitatea şi vor fi înlocuiţi potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
Art. 31. – Pierderea calităţii de membru din asociaţiile afiliate atrage pierderea calităţii în orice organ de conducere al A.G.V.P.S.
Art. 32. – Consiliul A.G.V.P.S. va hotărî şi va proceda în timp util la adaptarea corespunzătoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a textelor, asigurând comunicarea şi cunoaşterea acestora, în vederea respectării lor de către organizaţiile afiliate; hotărârile vor fi supuse spre analiză şi ratificare proximului congres.
Art. 33. – (1) Prezentul statut a fost adoptat de Congresul A.G.V.P.S. la data de 20 iunie 2009.
(2) Prezentul statut înlocuieşte vechiul statut publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18.08.2005, cu modificările şi completările ulterioare.
3) Prezentul statut va fi autentificat sau atestat de un avocat şi va fi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Organizaţiile afiliate îşi vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru în adunările generale ce urmează prezentului Congres al A.G.V.P.S. din România, dar nu mai târziu de un an.
(5) Adunările generale ale organizaţiilor afiliate pot prelungi mandatele membrilor Consiliului asociaţiilor şi a delegaţilor la Congres, potrivit art. 8 alin. (3).

ANEXA Nr. 3
STATUTUL-CADRU
al organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S. din România

Art. 1. – (1) Asociaţia Vânătorilor şi/sau Pescarilor Sportivi din ……………………., denumită în continuare A.V.P.S. …………………….*), este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2) A.V.P.S. ……………………………. este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.
(3) A.V.P.S. …………………… are sediul în ………………. .
(4) A.V.P.S. …………………….. are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii.
(5) A.V.P.S. ……………. este înscrisă în Registrul naţional sub nr. ………./……….. şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria ……………….. sub nr. …………./…………. .
Art. 2. – (1) A.V.P.S. …………………. este afiliată sau, după caz, se va afilia la A.G.V.P.S., potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.
(2) A.V.P.S. ……………… îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
(3) Durata funcţionării A.V.P.S. …………….. este nedeterminată.
Art. 3. – Scopul A.V.P.S. ………………. îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.
Art. 4. – A.V.P.S. …………………………………… are următoarele obiective şi atribuţii:
a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi;
c) încheie, cu autorităţile administrative, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi/sau de exploatare durabilă, prin pescuit recreativ-sportiv, a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
d) dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
e) pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile cinegetic şi, respectiv, halieutic de activitate;
f) organizează activitatea de instruire a persoanelor care doresc să devină deţinători de arme de foc;
g) gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
h) organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i) stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
j) organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
k) înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
l)* desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în codul CAEN: 0149, 0170, 0312, 0322, 3311, 4619, 4690, 4723, 4761, 5210, 5510, 5629, 5814, 6820, 9319 şi 9499;
m) organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
n) organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
o) promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;
p) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu.

CAPITOLUL II Membrii A.V.P.S. …………….. .
Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni
Art. 5. – (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. ………….. se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
(2) Dovada calităţii de membru al A.V.P.S. …………….. se face cu carnetul de membru vizat anual.
(3) Calitatea de membru vânător se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi solicită să facă parte din A.V.P.S. ………….., recunoaşte prezentul statut, se obligă să îl respecte, a efectuat minimum un an stagiatură şi promovează examenul/concursul organizat în acest sens.
(4) Persoanele titulare de permis de vânătoare care s-au retras la cerere din A.V.P.S. ………………., se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în termen de 5 ani de la retragere în limita locurilor disponibile;
(5) Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.V.P.S. ………………, recunoaşte statutul acesteia, se obligă să îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniul halieutic.
(6) Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de armă şi de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte de braconaj, fără permis de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea prin folosirea farurilor şi altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului şi în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor fapte de braconaj ori pentru încălcarea altor prevederi legale şi/sau statutare.
(7) Calitatea de membru al A.V.P.S. …………… este incompatibilă cu calitatea de membru în oricare altă asociaţie de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.
Art. 6. – (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. ………………. încetează prin renunţare, radiere sau excludere.
(2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată.
(3) Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de retragere a permisului de armă tip B, de anulare a permisului de vânătoare sau de stabilire a domiciliului în străinătate.
(4) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.V.P.S. ………………. care:
a) au comis fapte prevăzute ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, modificată şi completată, confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată;
b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, după înştiinţare scrisă;
c) au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie afiliată;
d) fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.V.P.S. ………………….;
e) au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibrul 5,6 mm cu percuţie pe ramă sau cu alte arme neomologate pentru practicarea vânătorii, altele decât cele deţinute de persoane autorizate;
f) nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;
g) aduc daune materiale şi/sau morale A.V.P.S. …………. ori A.G.V.P.S. sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
h) refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale să constate contravenţii sau infracţiuni în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau de pescuit, controlului acestuia;
i) se înscriu sau fac parte din organizaţii neafiliate la A.G.V.P.S.
(5) Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.
(6) Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.
(7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.
(8) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de consiliul organizaţiei şi se pot contesta la adunarea generală în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă.
Art. 7. – (1) Membrii A.V.P.S. ………….. au următoarele drepturi:
a) să practice vânătoarea şi/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile gospodărite de alte grupe, cluburi ori asociaţii afiliate, condiţionat de achitarea cotizaţiei la termenele scadente şi, respectiv, de achitarea cotizaţiilor suplimentare de practicare a vânătorii sau pescuitului recreativ-sportiv, stabilite de organizaţiile în cauză;
b) să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
c) să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
d) să primească gratuit un statut al A.V.P.S. ………………;
e) să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de adunarea generală a A.V.P.S. ………….., de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
f)* să asiste la adunările generale ale A.V.P.S. …………, fără drept de vot dacă nu a fost desemnat delegat al grupei sau filialei/clubului, după caz, cu acordul adunării generale;
g) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.V.P.S. ……………….. şi ale A.G.V.P.S., dacă are calitatea de delegat şi îndeplineşte condiţiile din Statut;
h) să-şi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.V.P.S. ……………… şi a A.G.V.P.S.;
i) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
j) să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
(2)* ) Membrii A.V.P.S. ……………. pot beneficia de următoarele facilităţi:
a) reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
- bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;
- persoanele cu dizabilităţi;
- personalul angajat în cadrul A.V.P.S. ………….. şi al A.G.V.P.S;
- membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;
- elevii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi;
- pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes;
- membrii de onoare ai A.V.P.S. ……… şi ai A.G.V.P.S;
- membrii consiliului şi comisiei de cenzori ale A.V.P.S. ………….. şi ale A.G.V.P.S;
b) reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate;
c) reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs;
d) scutirea de plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război;
e) reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs.
(3)* Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de consiliul asociaţiei în cauză.
(4)*) Membrii care beneficiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.
(5)* De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), salariaţii A.V.P.S. …………………, angajaţi ca paznici de vânătoare, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau gospodari şi nici în Comitetul Cluburilor sau Consiliile asociaţiilor;
Art. 8. – Membrii A.V.P.S. ……………….. au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;
b) să participe la realizarea obiectivelor A.V.P.S. ……….., ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
c)* să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;
d)* să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru în termen de un an de la promovarea examenului;
e)* să presteze, în cazul vânătorilor care nu beneficiază de reducerea cotizaţiei, minimum 3 zile de muncă pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de adunarea generală;
f) să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv;
g) să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
h) să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândit prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
i) să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
j) să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. ………………….. şi ale A.G.V.P.S.;
k) să comunice A.V.P.S. ……………….. noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia şi asociaţiile similare în care s-a înscris;
l) să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
Art. 9. – Membrii A.V.P.S. …………………………………. care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:
a) diplome, plachete şi cupe;
b) premii în bani şi în obiecte;
c) reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
d) autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.
Art. 10. – Titlul de “Membru de onoare al A.V.P.S. ………….” se poate acorda de către adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.
Art. 11. – (1) Membrilor A.V.P.S. ……………… care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;
c) excluderea din asociaţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de consiliul asociaţiei în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generală, ale cărei hotărâri sunt definitive şi executorii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.
(4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.
(5) În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.
(6) Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.
(7) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.
(8) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu faptele săvârşite, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca măsura excluderii să se adopte în funcţie de rezultatul cercetării penale.
(9) Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a A.V.P.S. ……….
Art. 12.*) – A.V.P.S. ………. are în structura sa:
a) filiale cu personalitate juridică sau cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b) grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii consiliului organizaţiei.
Art. 13. – Organele A.V.P.S. ………. sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul asociaţiei, cu atribuţii de Consiliu director;
c) comisia de cenzori sau, după caz, cenzorul asociaţiei.
Art. 14. – (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al A.V.P.S. ……….., constituit din totalitatea membrilor sau din reprezentanţi ai filialelor/cluburilor ori, după caz, ai grupelor, mandataţi în acest sens de adunările generale de alegeri ale acestora.
(2) Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară, de către consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor grupelor organizaţiei, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, adunarea generală a A.V.P.S. ………….. organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.
(3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise şi/sau anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.
(4) În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 15. – Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori sau cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;
c) dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, raportul conducerii asociaţiei, bilanţul contabil, programul de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.; în situaţii de excepţie, adunarea generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului şi delegaţilor la Congres, cu până la un an;
f) decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
g) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile consiliului organizaţiei, luate în condiţiile art. 18 lit. o);
h) hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor sau al membrilor în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri;
i) hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor sau membrilor, după caz, care compun adunarea generală;
j) hotărăşte dizolvarea asociaţiei cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor sau membrilor, după caz, care compun adunarea generală; divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al asociaţiei care îşi încetează existenţa, între două sau mai multe asociaţii care iau astfel fiinţă;
k) propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de „Membru de onoare al A.G.V.P.S.” pentru membrii de onoare ai A.V.P.S. ……………, care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
l) ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
Art. 16. – (1) Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.
(2)* Consiliul organizaţiei este compus din 5-15 membri, cu o vechime de minimum 5 ani. Din consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul asociaţiei.
Art. 17. * – (1) Consiliul organizaţiei se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.
(2) În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.
Art. 18. – Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:
a) convoacă adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
b) analizează şi aprobă informările preşedintelui şi/sau ale directorului, ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
c) analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora;
e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă, după caz;
f) coordonează activitatea filialelor/cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânătorilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora; confirmă sau infirmă, componenţa organelor de conducere ale filialelor/cluburilor ori grupelor, după caz;
g) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
h) se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
i) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
l) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul comisiei de cenzori;
m) acordă, medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau obiecte;
n) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare al A.V.P.S. ……………….;
o) în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
p) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 19.* – (1) Pe lângă consiliul organizaţiei pot funcţiona, comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:
a) comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b) comisia de tir vânătoresc;
c) comisia de chinologie vânătorească;
d) comisia de pescuit sportiv şi competiţii;
e) comisia juridică;
f) comisia economică;
g) comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2) Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de consiliul asociaţiei.
Art. 20. – (1)* Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 10 ani şi are următoarele atribuţii:
a) conduce adunările generale şi consiliile A.V.P.S.: ………………..;
b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate;
c) încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea consiliului asociaţiei şi cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
d) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite de consiliu şi adunarea generală;
e) dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
(2) Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii consiliului.
Art. 21. – Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi ale consiliului;
b) administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
c) încheie, cu acordul Consiliului asociaţie, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
e) reprezintă asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
f) întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
g) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei;
h) organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i) organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j) răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
k) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l) organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetic şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m) comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile şi motivele excluderii de membri vânători şi pescari sportivi, rămase definitive, precum şi seriile carnetelor de membru retrase şi anulate;
n) dă delegare de competenţă personalului din subordine;
o) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.V.P.S. ……………………… şi ale A.G.V.P.S.
Art. 22. – (1) Activitatea economico-financiară a A.V.P.S. …………………. se verifică de 1-3 cenzori aleşi de adunarea generală a acesteia.
(2) Cenzorul, în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri, sau cel puţin un membru al comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociaţii, trebuie să fie expert contabil.
(3) Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului, precum şi cu funcţiile salarizate în cadrul A.V.P.S. …………… .
(4) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de adunarea generală.
(5)* Adunarea generală poate alege 1-3 cenzori supleanţi, neretribuiţi, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.
Art. 23. – (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate financiară a A.V.P.S. ……………………
(2) Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport adunării generale a A.V.P.S. …………………. şi ca informări consiliului, preşedintelui şi directorului.
Art. 24. – Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
Art. 25*. – A.V.P.S. ……………. are în structura sa următoarele filiale/cluburi ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi:
- Filiala/Clubul ……………….., cu sediul în ………………;
- Filiala/Clubul …………………, cu sediul în ……………. .
Art. 26.*) – Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.V.P.S. …………………… sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul filialei/clubului.
Art. 27.*) – Adunarea generală a filialei/clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei/clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor, se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui filialei/clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.V.P.S. …………………….
Art. 28.* – Atribuţiile adunării generale a filialei/clubului sunt:
a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei/clubului;
b) analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;
c) propune bugetul anual al filialei/clubului;
d) alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
e) alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru consiliul organizaţiei şi pentru comisia de cenzori.
Art. 29.* – (1) În intervalul dintre adunările generale, activitatea filialei/clubului este condusă de comitetul filialei/clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul filialei/clubului este membru de drept al comitetului.
(2) Şedinţele se ţin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau secretarului filialei/clubului, precum şi a consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.
Art. 30.* ) – Comitetul filialei/clubului are următoarele atribuţii:
a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b) elaborează proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale filialei/clubului;
c) coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;
d) organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe filială/club;
e) urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare;
f) propune acordarea de recompense în bani sau obiecte şi sancţionarea membrilor vânători şi pescari sportivi;
g) propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi, respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31.* ) – (1) În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea filialei/clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Preşedintele filialei/clubului îl poate mandata pe secretarul acesteia/acestuia să îl reprezinte.
Art. 32.* – (1) În cadrul asociaţiilor care nu au filiale/cluburi şi al filialelor/cluburilor sunt constituite grupe de vânători şi grupe de pescari sportivi.
(2) Grupa de vânători se organizează la nivelul fondului cinegetic, corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.
(3) Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie.
Art. 33.* ) – A.V.P.S. ………………… are în structura sa următoarele grupe ale vânătorilor şi ale pescarilor sportivi:
- grupa ……………………;
- grupa ………………….. .
Art. 34.* – Organul de conducere al grupelor este adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă de organizatorul acesteia, de preşedintele sau de secretarul filialei/clubului ori directorul asociaţiei, după caz, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.
Art. 35.* ) – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a) analizează şi propune programul grupei;
b) alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, alege delegaţii la adunările generale ale filialei/clubului sau ale organizaţiei, după caz, şi desemnează dintre aceştia, candidaţii pentru comitetul filialei/clubului ori consiliului organizaţiei; candidaţii trebuie să aibă o vechime ca vânători mai mare de 5 ani;
c) urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;
d) poate propune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi.
Art. 36. – Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi gospodar; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.

CAPITOLUL IV Patrimoniul A.V.P.S. ………
Art. 37. – (1) A.V.P.S. ………….. are patrimoniu propriu privat, format din:
- bunuri imobile;
- bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar şi mijloace circulante;
- orice drepturi şi obligaţii conform legii.
(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.V.P.S. ……………., iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
Art. 38. – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.V.P.S. ……………. se realizează din:
a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d) orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 39. – Cotizaţiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de către consiliul asociaţiei; copiii până la vârsta de 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, elevii şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru anul respectiv.
Art. 40. – Cota anuală de participare a A.V.P.S. …………… la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., începând cu anul 2010, reprezintă echivalentul a 2,2% din valoarea cotizaţiilor de membru încasate de asociaţie, se achită trimestrial corespunzător cotizaţiilor încasate şi se regularizează anual, conform balanţei analitice la 31 decembrie anexă la bilanţul financiar contabil anual; pentru anul fiscal 2009, rămân valabile prevederile art. 40 din Statutul-cadru, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 750 din 18.08.2005.
Art. 41. – Bunurile A.V.P.S. …………….. pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).
Art. 42. – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.V.P.S. …… foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale
Art. 43. – (1) Adunările generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate, cu excepţia adunărilor generale ale grupelor care sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.
(2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, dacă nu se hotărăşte altfel.
(3)* La şedinţele organelor de conducere ale A.V.P.S. …………….. pot asista, în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de filiale/cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat cu aprobarea acestor organe.
Art. 44. – (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.V.P.S. ………… vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi care, în ultimii trei ani, nu au fost sancţionaţi de asociaţie.
(2)* Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii consiliului asociaţiei şi comitetelor filialelor/cluburilor se vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceiaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.
Art. 45. – (1) Locurile devenite vacante în organele de conducere se completează dintre delegaţii/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză.
(2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei.
Art. 46. – (1) Membrii consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 45.
(2) Pierderea calităţii atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţie.
Art. 47. Delegatul/membrul component al organului de conducere al asociaţiei care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membru care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 48. – A.V.P.S. …………… îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) prin hotărâre a adunării generale;
b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) din cauză de insolvabilitate;
e) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
f) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
g) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.
Art. 49. – Oricare ar fi cauza dizolvării A.V.P.S. ………., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.
Art. 50. – Consiliul A.V.P.S. …………. va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generală a A.V.P.S. ……………… .
Art. 51. – Prezentul statut a fost adoptat ca urmare a modificării Statutului A.G.V.P.S., de către Adunarea generală a A.V.P.S. …………., astăzi ……………, va fi autentificat sau atestat de un avocat şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei ……………….. .